Jeg havde egentlig planlagt at lade Ejler Ottesen ligge, men den 14. august i en ikke-offentliggjort kommentar stille han faktisk et interessant spørgsmål:

Husk bare, at strafferammen for bagvaskeri er 2 års fængsel.
Forældelsesfristen kender jeg ikke men du skal nok regne med en del år.

Jeg kan derfor oplyse Ejler om at både injurier og bagvaskelse er underlagt privat påtale og forældes derfor efter Straffelovens §96:

§ 96. Adgang til privat påtale og til at begære offentlig påtale bortfalder, når den berettigede ikke har anlagt sag eller fremsat begæring inden 6 måneder efter, at han har fået sådan kundskab, at han har tilstrækkeligt grundlag for sagsanlæg eller fremsættelse af påtalebegæring.

Eftersom EO første gang fremsætter sin trussel den 11. februar, kan jeg kun råbe en ting: DU HAR TAAAABBBBTTTT...